Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym

Rodzina Bogiem Silna

TEMATY DO ROZWAŻAŃ NA SPOTKANIACH

1. JAM JEST PAN BÓG TWÓJ, KTÓRY CIĘ WYWIÓDŁ Z ZIEMI EGIPSKIEJ Z DOMU NIEWOLI> Kim jest dla ciebie Pan Bóg?> Czy w twoim życiu czułeś Jego obecność? (Jeśli tak to podaj 3 przykłady)> Jeśli wierzysz, że On jest to jak o Nim świadczysz w życiu codziennym?> Jak służysz Bogu i jak Go adorujesz?> Jak miłujesz Boga? Jak Go czcisz?> Czy wątpiłeś lub wątpisz w to co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia?> A może lekceważyłeś Pana Boga i Kościół? (podaj przykłady)> Czy wierzysz, że Bóg uzdolni Cię do dawania Jemu miłości do działania zgodnie z przykazaniami miłości?> Czy ufasz, że Pan Bóg ci błogosławi i że będziesz szczęśliwy z Nim w niebie?> Czy poddawałeś się rozpaczy przestając oczekiwać od Boga osobistego zbawienia?> Czy poddawałeś się zuchwałej ufności, że będziesz zbawiony bez pomocy Boga, albo też ufałeś w szczególne miłosierdzie Boże mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi?> Czy byłeś obojętny zaniedbując lub odrzucając miłość Bożą?> Czy czułeś oziębłość, niewdzięczność, znużenie, nienawiść do Boga?> Czy uznajesz Boga za Stwórcę, Zbawiciela za Pana i Mistrza wszystkiego co istnieje i za nieskończoną i miłosierną miłość?> Czy wychwalasz i wielbisz Boga, a siebie uniżasz?> Czy modlisz się? Jak się modlisz? Ile się modlisz?> Czy i jak często łączysz się świętą komunią z Bogiem, dzięki której możesz stać się naprawdę szczęśliwy?> Czym jest dla ciebie Komunia św.?> Czy byłeś chrzczony? Czy ochrzciłeś swoje dziecko i czy wypełniasz śluby jakie złożyli twoi rodzice i ty podczas sakramentu chrztu św.?> Czy przyjąłeś sakrament bierzmowania? Czy wiesz, że ten sakrament zobowiązuje cię do apostołowania i czy wypełniasz to zobowiązanie, jeśli tak to w jaki sposób?> Czym jest dla ciebie sakrament małżeństwa? Czy wypełniasz przysięgę małżeńską?> Czym jest dla ciebie sakrament kapłaństwa?> Czy składasz Panu Bogu śluby? Czy wypełniasz je i czy pamiętasz o tym, że należy konsultować je ze spowiednikiem?> Czy wiesz, że zabobony, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, magia, bezbożność są grzechami przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli przeciwko Bogu?> Czy wierzysz w przesądy, zabobony?> Czy wróżyłeś komuś lub tobie wróżono i czy wierzysz w te wróżby? Czy czytasz i wierzysz w horoskopy?> Czy leczyłeś się u znachorów, jasnowidzów, bioenergoterapeutów i czy wiesz, że jest to grzechem?> Czy leczyłeś się magia lub odwoływałeś się do szatana lub demonów?> Czy wystawiałeś Pana Boga na próbę i czy wdawałeś się w targi z Panem Bogiem?> Czy wiesz co to jest świętokradztwo i symonia?> Czy byłeś lub jesteś ateistą lub agnostykiem?> Czy wierzysz, że kult aniołów i świętych jest rzeczą miłą Panu Bogu? Czy wiesz, że czcimy ich właśnie ze względu na Pana Boga i na to, że są pośrednikami pomiędzy Panem Bogiem a nami?> Czy wiesz o tym, że świętym nie oddajemy takiej czci jaka należy się Panu Bogu? Jaki jest twój stosunek do świętych?> Jaki jest twój stosunek do świętych obrazów, przedmiotów, relikwii, miejsc świętych szczególnego kultu?
2. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO> Czy wiesz i pamiętasz o tym, że Osobę Pana Boga należy otaczać wielką czcią i wszystko co do Osoby Pana Boga się odnosi?> Jak oddajesz cześć Imieniu Pana Boga?> Czy wiesz o tym, że szczególna cześć należy się świętemu Imieniu Pana Jezusa i Jego Świętym Ranom?> Jak wymawiam imiona świętych? Czy na pewno z uszanowaniem?> Jak wygląda moja cześć dla Osoby Pana Boga i dla Imienia Bożego?> Czy wiesz co to jest bluźnierstwo? Dlaczego bluźnierstwo nazywamy grzechem szatańskim?> Jakie znaczenie miało dla mnie kiedyś II Przykazanie Boże, a jakie ma dziś? Rozważ jak często wzywasz Pana Boga, Pana Jezusa lub innych świętych? Czy z uszanowaniem i w konkretnej potrzebie?> Kiedy należy wzywać Imienia Pana Boga i wszystkich świętych?> Czy składałem Panu Bogu przysięgi lub śluby? Czy je rozumiem? Czy je wypełniłem?
3. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ
> Jak spędzasz dzień święty > Jak spędzasz dzień święty dzisiaj, a jak spędzałeś go dawniej?>Jaką widzisz różnicę w swoim samopoczuciu i twoich członków rodziny w dni świąteczne?> Czy wiesz jakie prace są dozwolone, a jakie zakazane w dni świąteczne?> Jak powinno się spędzać dzień święty, aby był on na naprawdę dniem Pańskim?> Obowiązki i zwolnienia z uczestnictwa we Mszy św.> Jak powinno wyglądać moje uczestnictwo we Mszy Św.? (o której przychodzę na Mszę Św., jak jestem ubrany, czy wiem co się dzieje na Mszy, czy uczestniczę w śpiewie, w słuchaniu kontemplowaniu Słowa Bożego, czy przyjmuję Komunię Świętą, czy pamiętam o intencjach Mszy Św.
> Czy przeszkadzasz lub utrudniasz drugiemu w zachowaniu dnia Pańskiego?

> Czy zdajesz sobie sprawę, że opuszczenie Mszy Św. w niedzielę lub święto z błahego powodu jest ciężkim grzechem?

4. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ> Jakie jest twoje postępowanie wobec rodziców?> Czy jesteś dla nich grzeczny?> Czy nie pobudzasz ich do gniewu swoim złym postępowaniem?> Czy może płakali z Twojego powodu?> Czy pomagasz swoim rodzicom?> Czy modlisz się za swoich rodziców?> Jaki jest twój stosunek do osób, którym w jakiś sposób podlegasz: do szefa, przełożonego?> Jaki jest twój stosunek do osób starszych?> Czy i jak pomagasz ludziom starszym?> Czy wiesz o tym, że IV Przykazanie to też miłość do ojczyzny?> Jaki jest twój stosunek do ojczyzny? Czy jesteś patriotą?> Jaki jest twój stosunek do Kościoła Katolickiego, do władz kościelnych?> Czy zachowujesz Przykazania Boże i Kościelne?> Jakim jesteś chrześcijaninem?> Jak często przystępujesz do sakramentu pokuty?> Jak często przyjmujesz Komunię Św.?> Czy interesujesz się historią Kościoła?> Czy pogłębiasz swoją wiedzę czytając prasę katolicką i religijną, książki o tematyce religijnej?> Czy nie wstydzisz się publicznie wyznawać swoją wiarę?OBOWIĄZKI RODZICÓW
> Jakim jestem rodzicem? Czy dbam o potrzeby swoich dzieci?> Czy dbam o religijne potrzeby swoich dzieci?> Czy daję dobry przykład swoim dzieciom? (obowiązki religijne, praca zawodowa, współżycie z rodziną, sąsiadami)> Czy interesuję się problemami moich dzieci?> Czy dbam o ich wykształcenie?> Czy staram się je kochać i traktować jednakowo?> Czy jestem wobec nich sprawiedliwy?> Czy nie rozpieszczam lub rozpieszczałem ich zbytnio?> Czy modlicie się wspólnie? Jak? Czy czytacie Pismo Św.?> Czy rozmawiasz ze swoimi dziećmi na tematy religijne?> Czy twoim zdaniem dobrze je wychowujesz? Czy nie jest ci to obojętne z kim się twoje dziecko przyjaźni?> Czy nie wtrącasz się w pożycie małżeńskie twoich dzieci?> Czy wypełniasz swoje obowiązki wobec chrześniaka?> Mój stosunek do męża/żony? (troskliwość, odpowiedzialność, szczerość, pomoc, wierność, lojalność)> Czy twój dom rodzinny jest przykładem życia chrześcijańskiego?OBOWIĄZKI WZGLĘDEM BLIŹNICH
> Moje stosunki w pracy. Jakim jestem kolegą, przełożonym?> Jak spełniam swoje obowiązki zawodowe?> Czy w środowisku pracy: nie nadużywam alkoholu? nie przeklinam?> Czy obmawiam bliźnich?> Czy nie patrzyłem przez palce na zło, które się szerzy?> Czy nie zmuszałem podwładnych do pracy ponad siły?> Czy dawałem sprawiedliwą zapłatę?> Czy uczciwie korzystam z powierzonego mi mienia?
5. NIE ZABIJAJ
> Czym dla Ciebie jest życie ludzkie? > Czy masz świadomość tego, że tylko Pan Bóg jest Panem życia i nikt nie ma prawa do niszczenia niewinnej istoty ludzkiej (w sensie duchowym i fizycznym)?> Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że gniew, złość, pożądliwość, mściwość, nienawiść, pielęgnowanie urazów - to także grzech przeciwko piątemu przykazaniu?> Czy wiesz o tym, że piąte przykazanie zobowiązuje Cię do miłowania wrogów i nieprzyjaciół?> Czy wiesz o tym, że miłość siebie uprawnia Cię do obrony własnego życia nawet jeśli jesteś zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios? Do obrony życia drugiej osoby, dobra rodziny, społeczeństwa, państwa i Kościoła?> Czy wiesz, że nauczanie Kościoła uznało za uzasadnione prawo i obowiązek prawowitej władzy publicznej do wymierzania kar odpowiednich do ciężaru przestępstwa? > Czy wiesz, że zamierzone zabójstwo jest ciężkim grzechem wołającym o pomstę do nieba?> Czy wiesz, że dzieciobójstwo, bratobójstwo, zabójstwo rodziców, zabójstwo współmałżonka są szczególnie ciężkimi przestępstwami z powodu naruszenia więzi naturalnych?> Czy wiesz, że narażanie kogoś bez ważnego powodu na śmiertelne ryzyko oraz odmówienie pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie jest grzechem?> Czy wiesz, że narażenie społeczności ludzkiej na klęski głodu jest poważną winą? Lichwiarstwo, chęć zarobku i spekulacje powodujące głód i śmierć współbraci są również poważnym wykroczeniem przeciwko piątemu przykazaniu. > Czy wiesz, że przerywanie ciąży jest poważnym wykroczeniem moralnym i ciężkim grzechem? > Czy wiesz, że eutanazja zamierzona niezależnie od jej form i motywów jest zabójstwem i jest głęboko sprzeczna z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, jej Stwórcy?> Czy wiesz, że samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do zachowania i przedłużenia swojego życia, ale ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa przed próbą, cierpieniem mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy?> Czy wiesz, że zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka do popełnienia zła? I, że naruszenie cnoty i prawości może doprowadzić bliźniego do śmierci duchowej?> Czy szanujesz swoje zdrowie? Czy dbasz o pożywienie, ubranie, mieszkanie, wykształcenie, zatrudnienie, nie popadając w skrajność (kult ciała - KKK str. 520)?> Czy posiadasz cnotę umiarkowania we wszelkiego rodzaju nadużyciach dotyczących alkoholu, pożywienia, tytoniu i leków?> Czy w stanie nietrzeźwym lub na skutek nadmiernego upodobania do szybkości zagrażałeś bezpieczeństwu drugiego człowieka i swemu własnemu, na drogach, na morzu lub w powietrzu?> Czy wiesz, że używanie narkotyków wyrządza bardzo poważne szkody na zdrowiu i życiu? Nielegalna produkcja i przemyt narkotyków są działaniami gorszącymi i są sprzeczne z prawem moralnym?> Czy wiesz, że używanie narkotyków wyrządza bardzo poważne szkody na zdrowiu i życiu? Nielegalna produkcja i przemyt narkotyków są działaniami gorszącymi i są sprzeczne z prawem moralnym?
> Czy wiesz, że przeprowadzanie doświadczeń na istotach ludzkich jest nie do pogodzenia z godnością osoby, szczególnie jeśli mają one miejsce bez wyraźnej zgody danej osoby lub osób uprawnionych? Np. przeszczep narządów jest moralnie nie do przyjęcia jeśli dawca lub osoby uprawnione nie udzieliły na niego wyraźnej zgody?
> Czy wiesz, że terroryzm, który grozi, rani i zabija wszystkich bez różnicy jest w głębokiej sprzeczności ze sprawiedliwością i miłością?> Czy wiesz, że stosowanie tortur polegające na przemocy fizycznej lub moralnej w celu uzyskania zeznań, ukarania winnych, zastraszenia przeciwników, zaspokojenia nienawiści jest sprzeczne z poszanowaniem osoby i godności ludzkiej. (KKK str. 521)
> Czy okazujesz należyty szacunek i troskę ludziom umierającym by pomóc im przeżyć ostatnie chwile w godności i pokoju?
> Czy dbasz o to aby chorzy w odpowiedniej chwili przyjęli sakramenty przygotowujące na spotkanie z Bogiem żywym?
> Czy ciało zmarłych traktujesz z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania?
> Czy wiesz, że grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała, i że jest uczczeniem dzieci Bożych będących świątynią Ducha Św.?
> Czy wiesz, że sekcja zwłok może być moralnie dopuszczalna dla celów dochodzenia sądowego lub badań naukowych, a bezpłatne przekazywanie narządów po śmierci jest dopuszczalne i może zasługiwać na uznanie?
> Czy wiesz, że Kościół zezwala na kremację zwłok jeśli nie jest ona przejawem podważania wiary w zmartwychwstanie ciała?
> Czy wiesz, że z powodu zła i niesprawiedliwości jakie pociąga za sobą wszelka wojna Kościół usilnie wzywa wszystkich do modlitwy i działania by dobroć Boża uwolniła nas od odwiecznego zniewolenia przez wojnę?
> Czy wiesz, że każdy obywatel i wszyscy rządzący są zobowiązani do działania na rzecz unikania wojen? (KKK str. 523-525)

6. NIE CUDZOŁÓŻ

> Jak rozumiesz stworzenie przez Boga kobiety i mężczyzny?> Czego dotyczy płciowość?> Czy akceptujesz swoją tożsamość płciową?> Czy akceptujesz i widzisz różnice wynikające z obu płci?> Jak oceniasz harmonię w swoim małżeństwie (komplementarność-współgranie, uzupełnianie się)?> Co to jest godność człowieka?> Jak rozumiesz, że mężczyzna i kobieta są sobie równi i zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże?> Co to jest jedność w małżeństwie?> Co to znaczy, że mężczyzna i kobieta są jednym ciałem?> Co to jest cudzołóstwo?> Chrystus jest wzorem czystości. Czystość jest łaską i wynikiem działania Ducha Świętego. Jak oceniasz swoją czystość?> Czy potrafisz zapanować nad sobą przed grzechami nieczystości jakimi są masturbacja, nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt, czyny homoseksualne?> Do czego zobowiązuje wierność małżeńska?> Czy w twoim przypadku płciowość jest źródłem radości i przyjemności i jak korzystacie z tego co udzielił Wam stwórca?> Czy płodność jest darem i celem małżeństwa?> Czy uważasz, że jesteś powołany do dawania życia?> Czy jesteś kompetentny w sprawie regulacji poczęć?> Czy wiesz o niedopuszczalnych formach regulacji poczęć?> Czy wiesz o tym, że cudzołóstwo, poligamia i wolny związek, kazirodztwo są poważnym wykroczeniem przeciwko godności małżeńskiej?> Czy wiesz, że separacja w uzasadnionych przypadkach nie jest wykroczeniem przeciwko prawu kanonicznemu?

7. NIE KRADNIJ

> "Nie będziesz kradł" (Pwt 5,19). "Ani złodzieje, ani chciwi, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego."(1Kor 6,10). Co o tym myślisz?> Siódme przykazanie nakazuje praktykowanie sprawiedliwości i miłości w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Czy tak jest u ciebie?> Czy panujesz nad przywiązaniem do dóbr tego świata zgodnie z cnotą umiarkowania, sprawiedliwości, solidarności?> Czy zdajesz sobie sprawę, że kradzieżą jest przywłaszczenie dobra drugiego człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela? (umyślne zatrzymywanie rzeczy pożyczonych lub przedmiotów znalezionych, oszustwo w handlu, wypłacanie niesprawiedliwych wynagrodzeń, podwyższanie cen, wykorzystywanie niewiedzy lub potrzeby drugiego człowieka, spekulacja i korupcja, źle wykonane prace, korzystanie w celach prywatnych z własności przedsiębiorstwa, przestępstwa podatkowe, fałszowanie czeków i rachunków nadmierne wydatki, marnotrawstwo i świadome wyrządzanie szkody własności prywatnej i publicznej)> Czy wiesz, że obietnice lub umowy związane z handlem o kupnie i sprzedaży, umowy o wynajmie i o pracę, i umowy podlegające sprawiedliwości wymiennej, powinny być ściśle przestrzegane o ile zobowiązanie jest moralnie słuszne?> Czy wiesz, że siódme przykazanie zakazuje czynów lub przedsięwzięć, które dla jakiejkolwiek przyczyny - egoistycznej czy ideologicznej, handlowej czy totalitarnej prowadzą do zniewolenia ludzi, do poniżania ich godności oraz do kupowania ich, sprzedawania oraz wymiany jakby byli towarem?> Czy wiesz, że siódme przykazanie domaga się religijnego szacunku dla integralności stworzenia, że zwierzęta, rośliny i byty nieożywione są z natury przeznaczone dla dobra wspólnego ludzkości w przeszłości, obecnie i w przyszłości, a korzystanie z bogactw naturalnych, roślinnych i zwierzęcych świata nie może być oderwane od wymagań moralnych?> Czy wiesz, że zwierzęta zostały powierzone człowiekowi, który jest zobowiązany do życzliwości wobec nich i mogą one służyć tylko i wyłącznie słusznemu zaspokajaniu potrzeb człowieka?
> Czy wiesz, że Kościół wydaje sąd moralny w kwestiach gospodarczych i społecznych gdy domagają się tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz i troszczy się o ziemskie dobro wspólne ludzi z racji ich ukierunkowania na najwyższe dobro i nasz cel ostateczny?> Czy wiesz, jak wygląda działalność gospodarcza i sprawiedliwość społeczna w świetle siódmego przykazania? * Życie gospodarcze nie powinno zmierzać jedynie do pomnażania dóbr wyprodukowanych i zwiększania zysku czy wpływów; przede wszystkim powinno służyć osobom, całemu człowiekowi i całej wspólnocie ludzkiej. * Praca jest zatem obowiązkiem: "Kto nie chce pracować niech też nie je!"(2 Tes 3, 10). * Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. * Każdy powinien mieć możliwość czerpania z pracy środków na utrzymanie siebie, swoich bliskich i na pomoc wspólnocie ludzkiej. * Każdy ma prawo do inicjatywy gospodarczej i każdy powinien odpowiednio korzystać ze swoich talentów, by przyczyniać się do rozwoju użytecznego dla wszystkich aby uzyskać sprawiedliwe owoce swoich wysiłków. * Życie gospodarcze odwołuje się do rozmaitych interesów często sprzecznych ze sobą. To powoduje powstawanie konfliktów. Powinno się podejmować wysiłki w celu szanowania godności i praw człowieka. * Działalność gospodarcza musi być w pełni legalna, powinna być zabezpieczona prawnie i politycznie przez państwo, aby człowiek, który pracuje i wytwarza, mógł korzystać z owoców swojej pracy, a więc znajdował bodziec do wykonywania jej skutecznie i uczciwie. * Dostęp do pracy i do zawodu powinien być otwarty dla wszystkich ludzi bez niesprawiedliwej dyskryminacji. * Słuszne wynagrodzenie jest uzasadnionym owocem pracy. Należy tak wynagradzać za pracę, aby dawała człowiekowi środki na zapewnienie sobie i rodzinie godnego stanu materialnego, społecznego, kulturalnego i duchowego. Strajk jest moralnie uprawniony jeśli jest środkiem nieuniknionym, a staje się moralnie nie do przyjęcia gdy towarzyszy mu przemoc. * Jest rzeczą niesprawiedliwą niepłacenie instytucjom ubezpieczeń społecznych składek ustalonych przez prawowitą władzę. Utrata zatrudnienia z powodu bezrobocia jest prawie zawsze zamachem na równowagę życiową człowieka.> Czy wiesz, że między narodami powinna istnieć sprawiedliwość, solidarność, miłość i wzajemna pomoc w przypadkach klęsk żywiołowych, epidemii, szkód, które wypływają z sytuacji niedostatku?> Czy wiesz, że Bóg błogosławi tym, którzy przychodzą z pomocą ubogim, a odrzuca tych, którzy odwracają się od nich? * Miłość do ubogich jest nawet jednym z motywów obowiązku pracy by było "z czego udzielać potrzebującemu" (Ef 4,28) * Święty Jan Chryzostom przypomina stanowczo: "Niedopuszczanie ubogich do udziału w swych własnych dobrach oznacza kradzież i odbieranie życia." Uczynki miłosierdzia to dzieła miłości, w których przychodzimy z pomocą bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy (pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, przebaczać krzywdy i cierpliwie znosić - dusza; głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać i jałmużna - ciało). * Nędza ludzka, która występuje pod różnymi postaciami jak: niedostatek materialny, niesprawiedliwy ucisk, choroby fizycznej psychiczne, śmierć jest przedmiotem troski Kościoła. Stąd ci, których dotyka nędza są otaczani szczególną miłością ze strony Kościoła, która się objawia w niezliczonych dziełach dobroczynności.


8. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU> Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek (Wj 20, 16). Słyszeliście...że powiedziano przodkom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi" (Mt 5, 33)> Czy wiesz, że Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy?> Czy zdajesz sobie sprawę, że żyjąc w Jego nauce poznajesz prawdę, która wyzwala i uświęca? ( Pójść za Jezusem oznacza żyć "Duchem Prawdy"?> Czy zdajesz sobie sprawę, że człowiek ma obowiązek szanować prawdę i o niej świadczyć i całe swoje życie układać według wymagań prawdy?> Czy wiesz, że prawda jest cnotą, która polega na tym, by mówić prawdę w swoich słowach wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy? Ludzie nie mogliby być razem gdyby nie mieli do siebie zaufania, czyli gdyby nie przekazywali sobie prawdy.

> Czy jesteś uczniem Chrystusa i czy jesteś gotowy żyć w prawdzie?
> Czy się nie wstydzisz żyć w prawdzie i być świadkiem Ewangelii? ( Kościół z wielką troską zebrał wspomnienia o tych, którzy oddali życie by świadczyć o swojej wierze).
> Czy wiesz jakie są wykroczenia przeciw prawdzie?
* Fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo (wypowiedź sprzeczna z prawdą wyrażona publicznie, albo przed sądem)
* Poszanowanie dobrego imienia osób (wykroczeniem jest niesprawiedliwy czyn lub słowo, które wyrządza krzywdę)
* Pochopny osąd (nawet niemy)
* Obmowa (plotkarstwo)
* Oszczerstwo (szkodzi dobremu imieniu innych i daje okazję do fałszywych sądów na ich temat)
* Pochlebstwo lub służalczość (zachęcanie lub utwierdzanie drugiego człowieka w złośliwych czynach i w przewrotności jego postępowania) przyczynia się do powstania wad lub grzechów ciężkich
* Próżność, samochwalstwo i ironia
* Kłamstwo. Polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania bliźniego, który ma prawo do prawdy. Pan przypomina, że kłamstwo jest dziełem diabła: "Wy macie diabła za ojca...prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa" (J 8, 44).
> Czy wiesz, że wszelkie wykroczenia przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakładają obowiązek naprawienia krzywd?
> Czy wiesz, że nikt nie jest zobowiązany do ujawniania prawdy temu kto nie ma prawa jej znać?
> Czy wiesz, że tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna?
> Każdy pracujący człowiek jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej i nie ujawniania jej bez poważnej przyczyny.
> Każdy człowiek powinien zachować sprawiedliwą dyskrecję wobec prywatnego życia innych ludzi.
> Osoby odpowiedzialne za media mają obowiązek, przy rozpowszechnianiu informacji i nie obrażać miłości wobec bliźniego i nie powinny uciekać się do oszczerstw.
> Sztuka piękna i sztuka sakralna z natury swej dąży do uwielbienia Boga i zwrócenia dusz ludzkich ku Bogu. Człowiek przez swoje dzieła wyraża prawdę swojego związku z Bogiem.


9. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO> Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20, 17)> Każdy kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5, 28)> Co oznacza dla ciebie pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia (pożądanie oznacza każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego, a Św. Paweł utożsamia je z buntem "ciała" wobec "ducha")?> Pożądanie jest konsekwencją nieposłuszeństwa grzechu pierworodnego. Należy dbać o czystość serca dlatego, że z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne.> Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8). Czyste serce oznacza świętość w trzech dziedzinach: miłości, czystości czyli prawości płciowej, umiłowania prawdy czyli prawowierności w wierze.> Za pomocą łaski Bożej osiąga się oczyszczenie: * Przez cnotę i dar czystości (czystość pozwala miłować sercem prawym i niepodzielnym) * Przez czystość intencji (ochrzczony stara się z prostotą poznawać wolę Bożą i pełnić ją we wszystkim) * Przez czystość spojrzenia (czuwanie nad uczuciami i wyobraźnią przez odrzucenie jakiekolwiek upodobania w myślach nieczystych, które skłaniają do odejścia z drogi Bożych przykazań) - Widok roznamiętnia głupich (Mdr 15, 5). * Przez modlitwę> Czystość domaga się wstydliwości (polega ona na odmowie, odsłaniania tego co powinno zostać zakryte, kieruje ona spojrzeniami

i gestami, które odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia)
* Wstydliwość jest skromnością (wpływa na wybór ubioru)
* Wstydliwość strzeże tajemnicy osób i ich miłości
* Wstydliwość sprzeciwia się służącemu niezdrowej ciekawości przedstawianiu ciała ludzkiego w pewnych reklamach
> Czystość chrześcijańska domaga się oczyszczenia klimatu społecznego (wymaga od środków społecznego przekazu informacji troszczącej się o szacunek i umiarkowanie, oddala od rozpowszechniania erotyzmu, od widowisk, które sprzyjają niezdrowej ciekawości i iluzji)
> Czy wiesz, że osoby odpowiedzialne za wychowanie dzieci i młodzieży powinny szczególnie dbać o poszanowanie prawdy, przymioty serca oraz moralną i duchową godność człowieka?


10. NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY BLIŹNIEGO SWEGO> Nie będziesz pożądał ...żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20, 17). Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego (Pwt 5, 21).> Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6, 21)> Co oznacza dla ciebie pożądliwość (pragnienie rzeczy przyjemnych, których nie posiadamy)?> Jak sobie radzisz z chciwością (pragnienie przywłaszczenia sobie bez umiaru dóbr ziemskich) i zachłannością (żądza bogactw i ich potęgi)?> Czy wiesz, że pragnienie otrzymania rzeczy bliźniego nie jest wykroczeniem przeciwko temu przykazaniu (chciałbym to mieć - no to masz)?> Tradycyjna katecheza wskazuje z realizmem na tych, którzy najwięcej powinni walczyć ze swymi przestępczymi pożądliwościami (handlarze, lekarze, prawnicy).> Dziesiąte przykazanie żąda usunięcia zazdrości z serca ludzkiego (zazdrość jest grzechem śmiertelnym gdy życzy bliźniemu poważnego zła).> Chrześcijanin zwalcza zazdrość życzliwością, pokorą i zdaniem się na Bożą opatrzność.> Jeżeli serce człowieka napełnia się Duchem Świętym i pragnie Najwyższego Dobra wtedy ekonomia Prawa i Łaski odwraca serca ludzi od zazdrości i zachłanności.> Ubóstwo serca czyli oderwanie się od bogactw jest konieczne by wejść do Królestwa Niebieskiego (Błogosławieni ubodzy w duchu.... Mt 5, 3).
Załóż darmową stronę internetową! Ta strona została utworzona w kreatorze Webnode. Stwórz swoją własną darmową stronę już teraz! Rozpocznij